ម៉ិកស៊ិក

ម៉ិកស៊ិកគឺជាការលំយោលនៃការចាស់បំផុតហើយភាគច្រើនបង្កើតអរិយនៃការអាមេរិក។ ប្រទេសនេះគឺបែងចែកដោយការឈ្លានពាននិងសហរបដិវត្តន៍។ មនុស្ស,ឆ្អឹងខ្នងនៃដែលបានធ្វើពិធីប្រពៃណីនិង។ កន្លែងដែលប្រឈមមុខនៃវត្ថុបុរាណនិងទំនើបនិងកន្លែងដែលប្រពៃជានិច្ចផ្លាស់ប្តូរ។ រាប់លាននាក់,ភាសានិងគ្រាមភាសា,និងការតែសំឡេង-សំឡេងនៃម៉ិកស៊ិក។ យើងរៀនរឿងជាច្រើនម៉ិនដែលមានជោគវាសនានឹងបង្ហាញប្រទេសនេះសម្លឹងទៅអនាគត,ប៉ុន្តែពួកគេចាក់ឬពង្រីកជ្រៅចូលទៅក្នុងកន្លងមក។