ចង់ជួបសាមញ្ញ,រាបទាប,គោរពម្នាក់៖ខ្ញុំចង់ទៅជួបធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់,ជារៀងរហូត

ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជួបបុរសពីសាមសិបទៅចិតសិបឆ្នាំចាស់សម្រាប់ណាត់ជួប,មិត្តភាព,ធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនង,បណ្តាញនិងច្រើនទៀត។