ដូច្នេះ,ជាច្រើននៃតំបន់បក្ខណៈពិសេសមិនអាចប្រើបានទៅអ្នក។ សូមអនុញ្ញាត នៅក្នុងរបស់កម្មវិធីរុករក។ អ្នកកំពុងមើលបណ្តាញណាត់ជាមួយនឹងស្ត្រីនៅក្នុង ។ នៅទីនេះអ្នកអាចមើលសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការចុះឈ្មោះណាត់ជួបទម្រង់នៃស្ត្រីនៅលីវពី ។ បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ,ដែលនឹងយកពីរបីនាទី,អ្នកនឹងមានការចូលដំណើរដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងទៀត។ សម្រាប់ទាំងអស់មានបំណងប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកស្គាល់គ្នាដើម្បីរកឃើញក្ដីស្រឡាញ់,មិត្តភក្តិសម្រាប់ទំនាក់ទំនង,ដើម្បីទទួលបានកត្តាមួយឬដើម្បីទទួលបានរៀបការនៅ,មានការរីកសម្រាក។

About