ករប្រេស៊ីលសង្គមនៃការស្រវឹងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីបានរៀបចំបែបចម្រុះរំដោះដែលផ្នែកមួយនៃការដ៏អស្ចារ្យចូលរួមបានធ្វើឱ្យរណ្ដៅមួយនៅក្នុងរណ្តៅ។ ករប្រេស៊ីលសង្គមនៃការស្រវឹងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីបានរៀបចំការប្រកួតវគ្គដូច្នេះ ដែលផ្នែកមួយនៃការដ៏អស្ចារ្យចូលរួមបានធ្វើរណ្តៅមួយ។ អាចារ្យ។ ពួកគេចូលនិវត្ត,និងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើវាត្រូវបាន,រួមជាមួយនឹង និងអ្នកដែលមាន,ដូចដែលពួកគេហ៊ាន,នៅជុំវិញ។

About